DERNEĞİMİZ
 
ÜYE GİRİŞİ
Kullanıcı Adı:
Şifre:
Üye Ol
Şifremi Unuttum
 
KÖYÜMÜZ
 
ZİYARETÇİ DEFTERİ
Düşüncelerinizi bizimle paylaşmak için ziyaretçi defterini kullanabilirsiniz.
Deftere Yaz / Oku
 
LİNKLER
 
 
ZİYARETÇİ SAYILARI

DERNEĞİMİZİN TÜZÜĞÜ

ÇANKIRI İLİ ORTA İLÇESİ SAKAELİ KÖYÜ

SOSYAL DAYANIŞMA,
YARDIMLAŞMA ve KÜLTÜR DERNEĞİ

TÜZÜĞÜ

 

Adres: Bağlarbaşı Mah.Fügen Sok. No:20/11 Keçiören-Ankara             
Derneğin kodu: 06–45–105                                                            
Kuruluş: Nisan 1994

 

 

Derneğin Adı ve Merkezi

Madde 1-Derneğin adı:”Çankırı İli Orta İlçesi Sakaeli Köyü Sosyal Dayanışma, Yardımlaşma ve Kültür Derneği” dir.

Derneğin merkezi Ankara’dır. Şubesi yoktur

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı:

Madde 2- Çankırı ili orta ilçesi Sakaeli köylerini bir çatı altında toplayıp birbirleri ile tanıştırmak, çözülmesi gerekli olan işlerine çözüm yolları aramak, köyün sosyal ve

kültürel hizmetlerinin yürütülmesinde katkıda bulunmak, köye öncülük edip, köyün birlik ve beraberlik içerisinde kalkınmasını sağlamak.

 

Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

 1. Dernek üyelerinin sosyal ve ekonomik ihtiyaçlarını karşılamak, kültürel ve sosyal etkinliklerde bulunmak, ayrıca dernek üyesinin kendisi, eşi ve hiçbir sosyal güvencesi bulunmayan bakmakla yükümlü kişilerin ölüm, kaza ve tabii afet vb. günlerinde sosyal ve ekonomik yönden gereken yardımın sağlanması,
 2. Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,
 3. Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmaları duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak,
 4. Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,
 5. Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt dışından bağış kabul etmek,
 6. Üyelerin sosyal ve kültürel yönden gelişmeleri için kütüphane, okumu salonu açmak
 7. Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, yaren şenliği, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi, ve eğlenceli etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,
 8. Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde aynı hak tesis etmek,  işletmek ,
 9. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak ve ya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisler kurmak,
 10. Uluslar arası faaliyette bulunmak, yurtdışında dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlara proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,
 11. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 572 sayılı dernek ve vakıfların kamu kurum ve kuruluşları ile ilişkilerine dair kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,
 12. Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerine ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,
 13. Gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açmak,
 14. Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak,

Derneğin Faaliyet Alanı

Dernek, sosyal alanda faaliyet gösterir.

 

Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

Madde 3-Çankırı İli, Orta İlçesi, Sakaeli Köyü nüfusuna kayıtlı veya aynı köy kökenli yada evlenmek suretiyle Sakaeli köyü ile medeni hakları kullanmak ehliyetine sahip, 18 yaşını bitirmiş ve dernekler kanununa göre üye olma sakıncası bulunmayan her şahıs üyelik için derneğe başvurabilir. Bu başvuru yazılı olup, dernekçe hazırlanıp üyelik giriş belgesini doldurup imzalamak suretiyle olur. Dernek Yönetim Kurulu üyelik için yapılan başvuruları en geç 30 gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlayıp sonucunu başvuru sahibine yazılı olarak duyurmak zorundadır. Dernekler Kanununda gösterilen kamu hizmeti görevlinin üyeliğe kabulü için ilgili mercilerden izin almaları mecburidir. Hiç kimse derneğe üye olma veya dernekte üye kalmaya zorlanamaz.

         Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok 30 gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlayıp sonucunu başvuru sahibine bildirir. Başvurusu kabul edilen üye bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

         Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

         Derneğe maddi veya mavi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.

 

Üyelikten Çıkma

Madde 4-  Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla dernekten çıkma hakkına sahiptir.

        

         Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

 

Üyelikten Çıkarılma

Madde 5- Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller :

 1. Dernek tüzüğünde aykırı davranışlarda bulunmak,
 2. Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,
 3. Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını 3 yıl içinde ödememek,
 4. Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak,
 5. Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak.

Yukarıda sayılan durumlarda birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.

         Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek mal varlığında hak iddia etmez.

Dernek Organları

Madde 6- Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

 1. Genel kurul
 2. Yönetim kurulu
 3. Denetim kurulu       

 

Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı ve Toplantı Usulü

Madde 7- Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.

         Genel kurul;

1.    Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan ,

2.    Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine 30 gün içinde olağanüstü toplanır.

Olağan genel kurul, 3 yılda bir, Nisan ayı içerisinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.

Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hâkimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

 

Çağrı Usulü

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesin düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler en az 15 gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı yada elektronik posta ile bildirmek sureti ile toplantıya çağrılır. Bu çağrıda çoğunluk sağlanamaması sebebi ile toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre 7 günden az, 60 günden fazla olmaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanmaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa bu durum geri bırakma sebebi belirtmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkince toplantının bırakılma tarihinden itibaren en geç 6 ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılmaz.

 

Toplantı Usulü

Genel kurula, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğunun sağlanması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tamsayısının iki katından az olmaz.

Genel kuruma katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgelerin, yönetim kurul üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adların karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarına imzaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

 

Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

 

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır;  üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna 7 gün içinde teslim etmekten sorumludur.

 

Genel Kurulun Oy Kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

Madde 8- Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kâğıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

 

Açık oylamada, genel kurul başkanın belirteceği yöntem uygulanır.

 

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları ancak toplantıya katılan üyelerin üçte ikisi çoğunluğuyla alınabilir.

 

Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar

Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

 

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Madde 9- Aşağıda yazılı hususlar genel kurulunca görüşülüp karara bağlanır.

 

1.    Dernek organlarının seçilmesi,

2.    Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

3.    Yönetim ve denetim kuralları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,

4.    Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesidir,

5.    Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

6.    Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,

7.    Dernek yönetim ve denetim kuralarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,

8.    Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması ve bu hususta yönetim kuruluna yetki verilmesi,

9.    Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

10. Derneğin vakıf kurması,

11. Derneğin fesih edilmesi,

12.  Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,

13. Mevzuatta genel kurulunca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

14. Genel kurul, derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle görevden alabilir. 

 

Genel kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir. Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.

         

Yönetim Kurulunun Teşkili,Görev ve Yetkileri

Madde 10-Yönetim Kurulu (9) asıl (9) yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

 

         Yönetim kurulu seçiminden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üye’yi belirler.

 

Yönetim kurulu tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tam sayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

 

Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa ve başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çoğunluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri  

           

Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir;

1.    Derneği temsil, etmek veya bu hususta kendi üyelerinden biri veya bir kaçına yetki vermek.

2.     Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

3.    Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak,

4.    Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine ipotek veya ayanı haklar tesis ettirmek,

5.    Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,

6.    Genel kurulda alınan kararları uygulamak,

7.    Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayın raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak,

8.    Bütçenin uygulanmasını sağlam,

9.     Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,

10. Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,

11. Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

Denetim Kurulu Teşkili, Görev ve Yetkileri

Madde 11- Denetim kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

 

Denaetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çoğunluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

 

Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri  

 

Denetim kurulu;  derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğüne tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.  

Denetim kurulu; gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

             

Derneğin Gelir Kaynakları

Madde 12- Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

1.    Üye aidatı: Üyelerden yıllık 20 YTL aidat alınır. Bu miktarı arttırmaya veya eksiltilmeye yönetim kurulu yetkilidir.

2.    Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar.

3.    Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler.

4.    Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

5.    Yardım toplama hakkında mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılacak bağış ve yardımlar.

6.    Derneğin, amacını gerçekleştirmek içen ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar

7.    Diğer gelirler.

Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler

Madde 13- Defter tutma esasları;

 

Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin 2005 yılı için 500.000 (bin) YTL’ yi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilânço esasına göre defter tutulur.

 

Bilânço esasına geçilmesi durumunda üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

 

Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

 

Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda bu ticari işletme için ayrıca Vergi Usulü Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

Kayıt Usulü

 

Derneğin defter ve kayıtları dernekler yönetmenliğinde belirtilen husus ve esasa uygun olarak tutulur.

 

Tutulacak Defterler

 

         Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

·         İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1.    Karar defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2.    Üye kayıt defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3.    Evrak kayıt defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4.    Demirbaş defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekil ile kullandıkları veya verdikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

5.    İşletme hesabı defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

6.    Alında belgesi kayıt defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

·         Bilânço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1.    Bendinin 1.2.3 ve 6ncı alt bentlerinde kayıtlı defterler bilânço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.

2.    Yevmiye Defteri, Büyük defter ve Envanter Defteri: Bu defterin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanunun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinada yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygumla Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Defterlerin Tasdiki

        

Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilânço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin,  kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

 

Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlemesi

 

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yılsonlarında  (31 Aralık ) (Dernekler Yönetmenliği EK–16 da belirtilen ) “İşletme Hesabı Tablosu”  düzenlenir. Bilânço esasına göre defter tutulma durumunda ise yılsonlarında, (31 Aralık ),  Maliye Bakanlığınca yayınlanan Muhasebe Sistemi Uygumla Genel Tebliğleri esas alarak bilânço ve gelir tablosu düzenlenir.

Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri

Madde 14- Gelir ve gider belgeleri;

 

Dernek gelirleri,(Dernekler Yönetmenliği EK–17 de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsil halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

 

         Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için       Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için  (Dernekler Yönetmenliği EK–13’ te örneği bulunan) “Gider Makbuzu” düzenlenir.

 

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri için  (Dernekler Yönetmenliği EK–14’ te örneği bulunan) “Aynı Yardım Teslim Belgesi “ ile yapılır. Kişi, kurum ve kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise için  (Dernekler Yönetmenliği EK–15’ te örneği bulunan) “Aynı Bağış Alındı Belgesi”  ile kabul edilir.
Alındı Belgeleri

 

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernek Yönetmeliği EK- 17” de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

 

 

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernek Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

 

Yetki Belgesi

Dernek adına gelir tahsil edilecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmenliği EK- 19’da örneği bulunan) “Yetki Belgesi” dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernek birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, 15 gün içerisinde dernekler birimine bildirilir.

 

Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler.

Yetki belgesin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

 

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi;

Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

 

Beyanname Verilmesi

Madde 15- Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yılsonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmenliği EK-21’de sunulan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından doldurarak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından mahallin mülki idari amirliğine verilir.

 

Bildirim Yükümlülüğü

Madde 16- Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;

 

Genel Kurul Sonuç Bildirimi

 

         Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kuralları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernek Yönetmeliği EK- 3’te sunulan) “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından mülki idari amirliğine bildirilir:

 

         Genel kurul sonuç bildirimine;

 1. Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,
 2. Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği eklenir.

Taşınmazların Bildirilmesi

 

Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren 30 gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

 

Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi

 

Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce(Dernekler Yönetmeliği EK-4 ‘de belirtilen ) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” iki nüsha olarak doldurulup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar.

Bilirim formuna, yurtdışından yardım alınması hususunda alınmış yönetim kurulu kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın arttırıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstra ve benzeri belgenin bir örneği de  eklenir.

Nakdi yardımları bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

        

         Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle İlgili Bildirim

 

Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği (Dernekler Yönetmeliği EK-23’de gösterilen) “Proje Bildirimi”ne eklenerek, protokol tarihi izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.

        

         Değişikliklerin Bildirilmesi

Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Yönetmeliği EK-24‘de belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi “;genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişikler (Dernekler Yönetmenliği Ek-25’te belirtilen)”Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi”doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

 

Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

 

Derneğin İç Denetimi

Madde 17 –Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapıla bileceği gibi, bağımsız denetim kuruşlarına da denetim yaptırıla bilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

   

     Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapılabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırılabilir.

 

Derneğin Borçlanma Usulleri

Madde 18-Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapılabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.  

 

Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği  

Madde 19-Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan

üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olmaz.

 

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3üdür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

Derneğin Feshi ve Mal Varlığı Tasfiye Şekli

Madde 20-Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar vere bilir.

       Genel kurulda feshi konusunun görüşüle bilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

 

         Feshi kararına alına bilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür.Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

 

         Tasfiye İşlemleri

             Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “TASFİYE HALİNDE ÇANKIRI İLİ ORTA İLÇESİ SAKAELİ KÖYÜ SOSYAL DAYANIŞMA, YARDIMLAŞMA VE KÜLTÜR DERNEĞİ” ibaresi kullanılır.

 

                 Tasfiye kurulu, mevzuatı uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlıdır.

          

                  Tasfiye işlemleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, ÇANKIRI İLİ ORTA İLÇESE SAKAELİ KÖYÜNE / MUHTARLIĞINA DEVREDİLİR.

 

                  Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

 

         Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

 

         Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi 5 yıldır.

 

Hüküm Eksikliği

Madde 21- Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.